Check up

สุขภาพดีสร้างได้ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในสุขภาพของคุณ และบุคคลที่คุณรัก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร โทร. 0-2431-0054 ต่อ 2400-2401 หรือ
ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2431-0054 ต่อ 3519-3524

ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร อาคารพรีเมี่ยม ชั้น 4