Check up

สุขภาพดีสร้างได้ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในสุขภาพของคุณ และบุคคลที่คุณรัก