รับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐาน HA THAILAND ครั้งที่ 3

นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ และพญ.ดาวัลย์ อนุวุฒินาวิน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรโรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล มาตรฐาน HA THAILAND ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 – 24 มกราคมที่ผ่านมา